Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

De Vlaamse Overheid is op zoek naar een selectieverantwoordelijke

Het Agentschap Overheidspersoneel legt een werfreserve aan voor

Een ondernemende selectieverantwoordelijke

Niveau: A
Rang: A1
Graad: Adjunct van de directeur
Met standplaats: Brussel
Vacaturenummer: 26698

DE VACATURE IN HET KORT

Wil je graag de juiste persoon op de juiste plaats zetten in de organisatie? Heb je talent in het doorgronden van mensen? Weet je van aanpakken en heb je graag een divers takenpakket? Ben jij iemand met een ‘ja, we gaan ervoor’-attitude? Heb je zin in een job waarbij je met en voor mensen werkt? Wil je in een innoverende organisatie werken waar je ruime kansen krijgt om jezelf verder te ontplooien? Dan zijn wij op zoek naar jou als nieuwe collega!

Als selectieverantwoordelijke worden je werkdagen erg gevarieerd ingevuld: intake- of selectiegesprekken voeren, testen afnemen, cv-screenings doen, terugkoppelen aan de klanten en kandidaten, … Je staat in voor het rekruterings- en selectieproces van A tot Z en garandeert een efficiënt en kwaliteitsvol proces.

Wil je meer weten over de job van selectieverantwoordelijke? Lees dan zeker verder! Je kan ook eens een kijkje nemen op www.instagram.com/devlaamseambtenaar om de week van Annick Pellens (week van 21 maart) mee te beleven of surfen naar www.werkenvoorvlaanderen.be en klik verder door naar het verhaal van Fatima El Herbouti.

FUNCTIECONTEXT

Het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) ondersteunt het lijnmanagement van de Vlaamse overheid bij uitdagingen op het vlak van personeel en organisatie. AgO wil een gemeenschappelijk dienstencentrum voor personeel en organisatie uitbouwen binnen de ‘holding’ Vlaamse overheid met een dienstverlening rond werving en selectie, HR- en organisatiebeleid en personeelsregelgeving.
Het selectiecentrum is één van de drie diensten binnen het Dienstencentrum Talent. Het Dienstencentrum Talent heeft als doelstelling een klantvriendelijke, kwalitatieve en efficiënte dienstverlening te leveren aan de entiteiten van de Vlaamse overheid voor de zachte HR-processen (Rekrutering en Selectie, prestatiemanagement, leren en ontwikkelen, personeelsmobiliteit, enz.), zodat de entiteiten zich op hun kerntaken kunnen focussen.
Naast het selectiecentrum, is er ook nog een loopbaancentrum en een dienst Procesbeheer binnen het dienstencentrum.

Op vlak van werving en selectie staat het Selectiecentrum van het agentschap sinds 1 mei 2015 in voor:

 • De selectie voor statutaire aanwervingen voor de ministeries;

 • De selectie van het top- en middenkader;

 • De begeleiding en bemiddeling bij herplaatsing van statutaire personeelsleden;

 • De bekendmaking van externe mobiliteit.

Het selectiecentrum ondersteunt de entiteiten ook bij hun eigen wervingen en biedt rond verschillende thema’s een dienstverlening aan (vb. arbeidsmarktcommunicatie, personeelsmobiliteit, …).

De Vlaamse overheid hecht veel belang aan de kwaliteit van haar rekrutering- en selectieprocedures: een onafhankelijke instantie zal dan ook in de toekomst de kwaliteit van de selectoren en selecties bewaken.

De inbedding van rekrutering en selectie bij het Agentschap Overheidspersoneel zorgt voor een betere aansluiting bij de andere HR-processen binnen de Vlaamse overheid.


TAKENPAKKET

DOEL VAN DE FUNCTIE

Als selectieverantwoordelijk ben je de verantwoordelijke voor het rekruterings- en selectieproces van A tot Z: Je doet de intake met de klant, je bepaalt de selectiematrix, je finaliseert de functiebeschrijving en het selectiereglement, je voert de selectiegesprekken, je verzorgt de verslaggeving, … Je garandeert een efficiënt en kwaliteitsvol selectieproces. Hiervoor werk je intensief samen met de dossierbehandelaars en kan je een beroep doen op een communicatiespecialist.

Bijkomend wordt er van jou verwacht dat je projecten opneemt binnen het selectiecentrum (bv kwaliteitscontrole, intervisie en kennisdeling, doorvertaling wijziging VPS naar de praktijk, procesoptimalisatie, monitoring en rapportering, informatisering R&S, …).

RESULTAATSGEBIEDEN

Eens je op kruissnelheid bent, zal je takenpakket uit onderstaande resultaatsgebieden bestaan:

Behoefteanalyse:

Analyseren van de behoeften van de organisatie en interne klanten teneinde een correct beeld te krijgen van de opportuniteiten en de noden

 • Behoeften en opportuniteiten bespreken met het lijnmanagement
 • Anticiperen op problemen en knelpunten binnen de organisatie
 • Analyseren van ad hoc vragen en problemen
 • Evalueren van de huidige dienstverlening
Dienstverlening uitbouwen:

Op basis van het beleid en de behoefteanalyse de dienstverlening wat betreft rekrutering en selectie definiëren, implementeren en bijsturen teneinde de interne klant en de organisatie op de best mogelijke manier te ondersteunen. Je doet dit in overleg en samenwerking met het lijnmanagement.

 • Afspraken maken met de lijnmanager over inhoud, aanpak en timing van de wervingsprocedure

 • Afspraken maken met de lijnmanager over de selectiematrix en de in te zetten communicatiekanalen

 • Finaliseren van de functiebeschrijving en het selectiereglement

 • Selecteren van personeelsleden via verschillende methodieken: cv-screening, selectiegesprekken, computergestuurde testen, cases, …

 • Opstellen van motiveringen en verslagen

 • Administratie uitvoeren die bij de dienstverlening hoort

Werkinstrumenten:

Ontwikkelen of aanpassen van concepten, systemen, methoden en technieken in nauw overleg met de interne klant teneinde door algemeen toepasbare of maatgerichte producten en diensten de gedefinieerde dienstverlening te kunnen uitvoeren.

 • Werkinstrumenten en hulpmiddelen ontwerpen, verbeteren en/of toegankelijk maken

 • Uitwerken van procedures en richtlijnen

Adviesverlening:

Zowel op vraag als proactief interne klanten adviseren teneinde deskundige oplossingen aan te bieden voor vraagstukken of problemen.

 • Antwoorden op vragen van klanten en fungeren als aanspreekpunt wat betreft rekrutering en selectie

 • Adviesverlening over rekrutering en selectie (rekruteringskanalen, selectieproces, regelgeving, …)

 • Inspelen op specifieke vragen van het management

 • Actief deelnemen aan werkgroepen en vergaderingen

 • Proactief knelpunten signaleren

 • Adviezen delen met collega’s via kennisdeling of intervisie

Kwaliteitsborging:

Opvolgen, evalueren en eventueel bijsturen van de voortgang of resultaten van processen en dienstverlening teneinde een optimale kwaliteit en efficiëntie te garanderen conform de afspraken, richtlijnen en regelgeving.

 • Bewaken van de voortgang van de wervingsprocedure

 • Bewaken van correcte toepassingen van reglementaire bepalingen, procedures, normen,…

 • Verzamelen en verwerken van gegevens, opmaken van overzichten en verslagen, rapporteren van indicatoren

 • Toezien op naleving van kwaliteitsnormen

 • Evalueren van klanttevredenheid en de effectiviteit

 • Voorstellen doen voor verbetering

Communicatie en contacten:

Communiceren over de dienstverlening teneinde de interne klanten te informeren en hen te stimuleren om van de dienstverlening gebruik te maken

 • De dienstverlening pro-actief kenbaar maken aan de klant

 • Deelnemen aan en organiseren van werkgroepen, vergaderingen, infosessies

 • Fungeren als aanspreekpunt voor het lijnmanagement en HR-verantwoordelijken

 • Feedback vragen aan klanten

Kennis m.b.t. het vakgebied:

Actief bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring met betrekking tot het vakgebied teneinde de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren.

 • Opbouwen en onderhouden van netwerken

 • Bijhouden van vakliteratuur

 • Volgen van nieuwe ontwikkelingen

 • Op de hoogte blijven van nieuwe methoden, theorieën en technieken

 • Deelnemen aan interne en externe vormingsactiviteiten op het vakgebied

Projectdeelname:

Leiden of deelnemen van of aan (deel)projecten of werkgroepen teneinde bij te dragen aan de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen.

 • Leveren van specifieke vakinhoudelijke input voor projecten

 • Meewerken aan projecten binnen AgO

 • Leiden van (deel)projecten binnen het selectiecentrum die bijdragen tot de optimalisatie van de werking van het selectiecentrum

PROFIEL

FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN

Algemene voorwaarden:

Op de uiterste inschrijvingsdatum 11 mei voldoe je aan onderstaande voorwaarde(n):

Diploma’s en attesten:
Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.  De volledige lijst vind je hier: https://www.bestuurszaken.be/Bijlage02.

Je kunt ook deelnemen aan de selectieprocedure als je laatstejaarsstudent bent. Je kan de functie enkel opnemen indien je op het moment van indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij inschrijving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat het buitenlands diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste diploma. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric .
Als je het vereiste diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet je bij inschrijving aantonen geslaagd te zijn in een taalexamen bij Selor.

Kandidaten die binnen de Vlaamse overheid werken en kunnen deelnemen via interne mobiliteit, hoeven niet te voldoen aan deze diplomavoorwaarde.

Ervaring

Een eerste ervaring in het rekruteren en selecteren van personeel is een troef. Ook een schoolstage geldt als ervaring.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Sanne Rigo, sanne.rigo@kb.vlaanderen.be).

COMPETENTIES

Technische competenties

Je beschikt over de volgende vaktechnische competenties:

 • Je kent bij voorkeur de gangbare technieken op vlak van het voeren van selectiegesprekken

 • Je hebt bij voorkeur een basiskennis projectmanagement

 • Je kent bij voorkeur een aantal HR-trends

 • Je hebt bij voorkeur kennis van het rekruteringsproces van A tot Z

 • Je hebt een goede kennis van MS Office (Word, Outlook, …)

Persoonsgebonden competenties

Verantwoordelijkheid nemen

Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie

Niveau 2 – Handelt in het belang van de organisatie

 • Je draagt actief bij aan de doelen en waarden van de organisatie

 • Je overweegt de gevolgen van je voorstellen en acties voor de organisatie

 • Je blijft consequent handelen, ook in lastige of onzekere situaties

 • Je zegt wat je doet, bent open over de door hem gehanteerde waarden en normen

 • Je wekt vertrouwen in je objectiviteit en integriteit

Initiatief
Kansen onderkennen en uit eigen beweging acties voorstellen of ondernemen

Niveau 1 – Neemt het initiatief om binnen je takendomein acties te initiëren (reactief en ad hoc)

 

 • Je doet eerst zelf al het mogelijke om een probleem op te lossen alvorens de hulp van anderen in te roepen

 • Je onderneemt uit eigen beweging gerichte acties om concrete problemen op te lossen

 • Je gaat uit jezelf achter informatie aan

 • Je ziet werk liggen en gaat over tot actie

 • Je grijpt de kansen die zich aandienen

Communiceren

Informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk overbrengen

Niveau 2 – Verzorgt de interactie

 

 • Je kiest een communicatiewijze naargelang de behoeften, mogelijkheden, of eigenheden van het doelpubliek

 • Je hanteert een stijl die aangepast is aan de situatie (zakelijk, onderhoudend, informatief, interactief,…)

 • Je richt je tot het publiek en neemt het in je gedachtegang mee

 • Je zorgt voor een correcte uitwisseling van informatie (gaat na of je boodschap duidelijk is, vat de boodschap van anderen samen,…)

 • Je stimuleert de communicatie in twee richtingen (stelt vragen, verzoekt om inbreng,…)

Plannen en organiseren

Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de nodige acties, tijd en middelen aangeven om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken.

Niveau 1 – Plant en organiseert je werk effectief

 • Je brengt orde, structuur en regelmaat aan in de uit te voeren werkzaamheden en verkrijgt zo overzicht

 • Je legt doelen, prioriteiten en tijdsbesteding vast

 • Je houdt in je planning rekening met de begrippen dringend en belangrijk

 • Je gaat systematisch en stapsgewijs te werk

 • Je controleert de voortgang van je werk en stuurt bij wanneer nodig

Klantgerichtheid

Wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren

Niveau 1 – Reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van belanghebbenden

 • Je helpt anderen op een beleefde en vriendelijke wijze voort

 • Je neemt vragen van klanten (intern en extern) ernstig en reageert er gepast op

 • Je onderneemt concrete acties om de problemen en klachten van klanten op een adequate manier op te lossen

 • Je zet je in om, rekening houdend met de bestaande procedures en planning, de wensen en behoeften van belanghebbenden te vervullen en zelfs te overtreffen

 • Je gaat expliciet na of de klant tevreden is met de aangeboden oplossing en dienstverlening

Analyseren

Een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende relevante informatie

Niveau 2 – Legt verbanden en ziet oorzaken

 

 • Je benadert het probleem of vraagstuk vanuit verschillende gezichtspunten

 • Je legt verbanden tussen verschillende soorten informatie

 • Je benoemt de oorzaken van problemen

 • Je detecteert onderliggende problemen

 • Je integreert nieuw gevonden informatie met bestaande informatie

Oordeelsvorming

Meningen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria

Niveau 1 – Trekt logische conclusies op basis van de beschikbare gegevens en formuleert een hypothese

 • Je komt tot een synthese van de verzamelde informatie

 • Je evalueert de beschikbare informatie met een gezonde kritische ingesteldheid

 • Je weegt alternatieven tegen elkaar af

 • Je redeneert logisch en ziet de voor de hand liggende effecten van acties

 • Je formuleert hypothesen voor problemen waarover onvoldoende informatie beschikbaar is

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan je op volgende website vinden: http://www.bestuurszaken.be/competentieboek-vlaamse-overheid

Bijkomende voorwaarden en verwachtingen

Je bent bereid om je regelmatig te verplaatsen naar aanleiding van selectieopdrachten. Veel opdrachten gaan door in Brussel, maar verplaatsingen voor procedures in andere provincies kunnen noodzakelijk zijn.

TOELATINGSVOORWAARDEN

Op datum van aanwerving dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;

 2. Je geniet van de burgerlijke en politieke rechten;

 3. Je voldoet aan de voorwaarden vermeld onder paragraaf formele deelnemingsvoorwaarden;

 4. Je slaagt in de selectieprocedure.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

AANBOD

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur aangeboden.

 • Er wordt naar aanleiding van deze selectieprocedure een werfreserve aangelegd zonder rangschikking. Indien je na afloop van de selectieprocedure geschikt bent bevonden voor alle selectiestappen, word je opgenomen in de werfreserve. Het selectiecentrum kan jou contacteren bij een concrete vacature.

 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.

 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.

 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerst en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.

 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.

 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.

 • Je wordt aangeworven in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijbehorende salarisschaal A111.

 • Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 3080,23 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

 • Je eerste 6 maanden vormen een inwerkperiode.

 • Indien je solliciteert via horizontale mobiliteit, dien je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing op te nemen.

 • Deze procedure voldoet aan de voorwaarden van een objectief wervingssysteem en geeft toegang tot toekomstige statutaire bevorderingsprocedures.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?

www.werkenvoorvlaanderen.be

SELECTIEPROCEDURE

CV-SCREENING

Aan de hand van het door jou ingevuld sollicitatieformulier gaan we na of je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden voldoet. Dit zijn de volgende criteria:

 • Je beschikt over een masterdiploma

 • Een eerste ervaring in rekrutering en selectie is een troef

Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure.

VOORSELECTIE OP BASIS VAN STANDAARDVRAGENLIJST

Tijdens deze selectiefase worden volgende punten beoordeeld op basis van het sollicitatieformulier:

 • Je motivatie, inzicht in de functie en de relevantie van je werkervaring.

Deze selectiefase wordt uitgevoerd door een consultant van een extern selectiekantoor.
Deze selectiefase is eliminerend en vindt plaats in de week van 8 mei (vooropgesteld). De 20 hoogst gerangschikte kandidaten gaan door naar de volgende fase.

PRESELECTIE

Tijdens deze selectiefase worden volgende punten beoordeeld:

 • Je technische kennis

 • Je persoonsgebonden competenties

 • Je motivatie, inzicht in de functie en relevantie van je werkervaring

Deze selectiefase houdt een verkennend gesprek, schrijfoefening en groepsdiscussie in. Kandidaten ontvangen eveneens een link via e-mail voor het invullen van een online redeneertest.

Deze selectiefase wordt uitgevoerd door een consultant van een extern selectiekantoor. Deze selectiefase is eliminerend en vindt tussen 15 mei en 26 mei (vooropgesteld).

JURYGESPREK MET ROLLENSPEL, VOORAFGEGAAN DOOR EEN PERSOONLIJKHEIDSVRAGENLIJST

Het eindgesprek wordt gevoerd met afgevaardigde(n) van het Selectiecentrum en een consultant van een extern selectiekantoor. Kandidaten ontvangen een link via e-mail voor het invullen van een online persoonlijkheidsvragenlijst.

Tijdens deze selectiefase worden volgende punten beoordeeld:

 • Jouw visie op en inzicht in de functie

 • Je motivatie voor deze functie

 • Je verwachtingen

 • Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie

 • Je persoonsgebonden en vaktechnische competenties

Deze selectiefase is eliminerend en vindt plaats in de week van 5 en 12 juni (vooropgesteld).

Op basis van het verkregen totaalbeeld word je ‘geschikt’ of ‘niet geschikt’ bevonden ten aanzien van de functie. Het is de lijnmanager die beslist wie in aanmerking komt voor een concrete vacature.

Wie geschikt wordt bevonden, wordt opgenomen in een wervingsreserve.

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature.

NIET NODELOOS HERTESTEN

Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij een dienst van de Vlaamse overheid en werd je toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot toepassing van het principe ‘niet nodeloos hertesten’ in deze procedure. Dat betekent dat eerdere testresultaten hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de lijnmanager daarover beslist. Voeg bij je sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder afgelegde testen.

HOE KAN JE SOLLICITEREN?

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 11 mei 2017.

Je stuurt het ingevuld sollicitatieformulier en een kopie van je diploma (tenzij je laatstejaarsstudent bent) bij voorkeur

 • via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail of brief de vacaturetitel en het vacaturenummer 25773.

 • of per post naar: Selectiecentrum Vlaamse overheid, Boudewijnlaan 30, bus 42, 1000 Brussel

Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als:

 • je het sollicitatieformulier gebruik

 • je je kandidatuur uiterlijk op 11 mei naar ons stuurt (de datum van poststempel of datum verzending mail geldt hiervoor als bewijs).

 • Je ons de in het sollicitatieformulier gevraagde documenten bezorgt

Het sollicitatieformulier kan je terugvinden bij deze vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be

VRAGEN

Indien je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wenst, kun je contact opnemen met:

Stephanie De Wulf
Directeur Selectiecentrum
stephanie.dewulf@kb.vlaanderen.be

Indien je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wenst, kun je contact opnemen met:

Sanne Rigo
Teamverantwoordelijke Selectiecentrum
sanne.rigo@kb.vlaanderen.be

Indien je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wenst, kan je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

FEEDBACK

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen eind juni 2017.

Na kennisgeving van je resultaat kan je feedback vragen. Je kan hiervoor een mail sturen naar bart.mortier@ascento.be met vermelding van het vacaturenummer 25773.

RESERVE EN GELDIGHEID

Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve (zonder rangschikking) aangelegd die bestaat uit de lijst van geschikten.

Indien er een concrete vacature vacant is, zal deze bekendgemaakt worden aan de mensen in de werfreserve. Geïnteresseerde kandidaten kunnen optioneel uitgenodigd worden voor bijkomende gesprekken met de wervende entiteit. De motivatie, wederzijdse verwachtingen en de inzetbaarheid in de functie kunnen hierbij aan bod komen.

Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar en gaat in vanaf de datum van het proces-verbaal van de selectieprocedure. Het Agentschap Overheidspersoneel kan je gedurende deze periode voorstellen om in dienst te komen als selectieverantwoordelijke. Desgevallend kan de lijnmanager beslissen om de geldigheidsduur van deze reserve te verlengen.

Deze werfreserve kan tevens worden geraadpleegd voor het invullen van een functie met een gelijkwaardig functieprofiel binnen het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur.

Deze werfreserve kan tevens worden geraadpleegd voor het invullen van vacatures met een contract van bepaalde duur voor een gelijkwaardig functieprofiel. Wie in dienst komt met een contract van bepaalde duur, blijft evenwel zijn plaats in de reserve behouden.

Indien je in eerste instantie een aanbod accepteert, maar nadien je mening herziet en niet in dienst komt, verlies je je plaats in de reserve. Het is evident dat je eenmaal in dienst niet langer tot de reserve behoort.

Agentschap Overheidspersoneel