Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

De FOD Beleid en Ondersteuning is op zoek naar een Directeur-generaal Rekrutering en Ontwikkeling (m/v/x)

Doel van de job

Deze functie heeft als doel het bepalen van de strategie en het aanbod van diensten en producten op gebied van “rekrutering en ontwikkeling”. Ze is gericht op de gehele Federale Overheid. Deze functie werkt in overleg met haar klanten een standaardaanbod uit (producten- en dienstencatalogus) inzake “rekrutering en ontwikkeling” voor haar klanten uit waarvan in uitzonderlijke gevallen van kan afgeweken worden. De functie organiseert, optimaliseert en bouwt het dienstencentrum uit dat de ambtenaar begeleidt in het geheel van zijn loopbaan.

Verantwoordelijk voor het uitwerken van de regelgeving van toepassing op het Federaal Openbaar Ambt, alsook voor het uitvoeren van de administratieve controle.

Uitoefenen van de functie van selectieverantwoordelijke voor de Federale Overheid.

Verantwoordelijk voor de uitbouw en dienstverlening van Empreva.

Handelen conform de leidende principes

 • Respect voor de huidige ministeriële bevoegdheden;
 • Schaalbare organisatiestructuur;
 • Klantgerichtheid en wendbaarheid;
 • Correcte afspraken tussen klanten en leveranciers (SLA’s);
 • Opzetten en uitwerken van nieuwe samenwerkingsvormen en domeinen;
 • Gemeenschappelijke toegangspoort via de “Eerste lijn”;
 • Invoeren van uniforme dienstverlenings- en beleidsvormingsprocessen;
 • Innovatief denken en proeftuinen.

Jobcontext

Interne relaties binnen de organisatie:

 • Rapporteert aan de voorzitter van het directiecomité van de FOD BOSA;
 • Is lid van het directiecomité van de FOD BOSA (1 voorzitter, 6 Directeuren- generaal en de directeuren van de beleidscellen) en draagt zo bij tot de realisatie van de missie en de visie en de doelstellingen van de FOD BOSA;
 • Rapporteert aan de beleidscel van de Minister, belast met Ambtenarenzaken m.b.t. de uitvoering van de bestuursovereenkomst en de bestuursplannen;
 • Geeft leiding aan de verantwoordelijken van de afdelingen van het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling;
 • Werkt nauw en prioritair samen met het directoraat-generaal Secretariaat voor personeels- en loonadministratie PersoPoint;
 • Werkt nauw samen met het directoraat-generaal Digitale Transformatie op het vlak van aansturing en ondersteuning van operationale transformaties die ondermeer veroorzaakt worden door ontwikkelingen op het vlak van digitale transformatie;
 • Werkt samen met de andere directoraten-generaal;
 • Stuurt de afdeling Empreva aan;
 • Stuurt het vroegere Selor aan.

Interne relaties binnen de federale overheid:

 • Werkt nauw samen met de stafdiensten P&O binnen de federale overheidsdiensten en programmatorische overheidsdiensten inzake rekrutering en ontwikkeling;
 • Werkt nauw samen met de stafdiensten P&O van de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) inzake rekrutering en ontwikkeling;
 • Werkt nauw samen met de stafdiensten P&O van de federale instellingen van openbaar nut (ION) inzake rekrutering en ontwikkeling;
 • Werkt nauw samen met de opleidingsdiensten en -instituten van andere federale organisaties;
 • Benutten van co-sourcing en samenwerkingsmodel waarin de verticale organisatie waarmee wordt samengewerkt, zowel klant als leverancier kan zijn;
 • Werkt nauw samen met de beleidspartners (politieke organen, het college van de Voorzitters van het directiecomité van de FOD’s en POD’s, college van de administrateurs-generaal van die openbare instellingen van sociale zekerheid en de federale instellingen van openbaar nut, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht);
 • Werkt nauw samen met het netwerk van stafdirecteuren P&O;
 • Werkt samen met de klantenstuurgroep - onder de vorm van een advies - bij het strategisch beleid van het dienstencentrum, om een kwalitatievere dienstverlening te bekomen door een betere afstemming van het dienstenaanbod op de noden en de behoeften van de klanten;

Externe relaties bij de federale overheid:

 • Verzekert het externe overleg en samenwerking binnen het competentiedomein van zijn/haar directoraat-generaal.
 • Vertegenwoordigt de FOD BOSA bij andere binnenlandse en buitenlandse overheidsdiensten inzake rekrutering en ontwikkeling;
 • Onderhoudt contacten met academische en wetenschappelijke instellingen en beroepsverenigingen inzake rekrutering en ontwikkeling;
 • Onderhoudt contacten met de dienstverleners en leveranciers op het vlak van rekrutering en ontwikkeling;
 • Onderhoudt contacten met consultants inzake rekrutering en ontwikkeling;
 • Onderhoudt contacten met burgers en de maatschappij inzake recrutering en ontwikkeling binnen de federale overheid.

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden:

 • Binnen het directiecomité van de FOD BOSA instaan voor de realisatie van de objectieven van de bestuursovereenkomst en de bestuursplannen van de FOD BOSA die van toepassing zijn op het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling;
 • Verantwoordelijk voor het vertalen van de beleidsvisie m.b.t. het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling naar een concreet dienstenaanbod, wat resulteert in een dienstencataloog die dient beheerd en up-to-date gehouden te worden;
 • Ontwikkelen en uitvoeren van de lange termijn strategische visie en beleidslijnen inzake rekrutering en ontwikkeling in overeenstemming met de beleidsvisie die door de FOD BOSA wordt ontwikkeld;
 • Bepalen, organiseren en coördineren van de globale strategie inzake rekrutering en ontwikkeling binnen de Federale Overheid;
 • Coördineren en organiseren van het Comité van de federale, de gemeenschaps- en gewestelijke overheidsdiensten;
 • Adviseren inzake het overleg met de representatieve vakorganisaties op niveau van comité A en comité B;
 • Organiseren en verzorgen van het secretariaat van de vergaderingen van Comité B;
 • Conceptualiseren en opmaken van de beleidsvoorstellen en van regelgeving inzake het federaal administratief openbaar ambt;
 • Aansturen en organiseren van diverse beroepscommissies (tucht, evaluatie, stages, etc.);
 • Opzetten en organiseren van de administratieve controle voor wat het luik Ambtenarenzaken betreft;
 • Adviseren, ondersteunen en verlenen van diensten betreffende alle aspecten van rekrutering en selectie, loopbaan, leren en ontwikkelen van de ambtenaar en betreffende het personeelsbeleid in het algemeen binnen de Federale Overheid:

Adviseren en ondersteunen rond:

 • Personeelsplanning met name opmaak personeelsplan (incl. gebruik van SEPP tool), functieclassificatie, …
 • Rekrutering: jobposting, direct mailing, …
 • Selectie & Werving: screening statutair/contractueel, topmanagement/bevordering, …
 • Personeelsbewegingen: inplacement/interne mobiliteit, outplacement, …
 • Loopbaanbeheer: loopbaanbegeleiding, potentieelinschatting, …
 • Certificering: taalcompetenties, gebarentaal, …
 • Leren en ontwikkelen: leeroplossingen voor transversale en/of generieke competenties, leeroplossingen op maat, leiderschap, …
 • Performantiemanagement: evaluatie, tuchtprocedure, …
 • Diversiteit
 • Rekrutering en Ontwikkeling strategie en beleid
 • Rekrutering en Ontwikkeling analytics: het ondersteunen van klantorganisaties bij het exploiteren van hun data rond bovenstaande Rekrutering en Ontwikkeling thema’s

 

 • Delen van kennis en van goede praktijken betreffende beleidsvorming en regelgeving inzake het federaal administratief openbaar ambt;
 • Verzorgen van het toezicht en de ondersteuning van de federale personeelsleden en federale overheidsdiensten met als doel het welzijn van de werknemers te behouden en te bevorderen door arbeidsgebonden risico’s te voorkomen; adviseren en ondersteunen rond integratie en welzijn (gemeenschappelijke preventiedienst);
 • Geven van advies en de ondersteuning over ergonomie, bedrijfshygiëne, psychosociale aspecten van arbeid en arbeidsveiligheid aan de interne preventiediensten van de aangesloten diensten;
 • Ontwikkelen van culturele, promotionele, ontspannende, vormende en sportieve initiatieven ten behoeve van de federale ambtenaren;
 • Ontwikkelen, opvolgen en implementeren van innovatie op vlak van producten/dienstenaanbod in functie van behoeften van de klanten*;
 • Organiseren van het selectieproces van de Federale Overheid met bijzondere aandacht voor afhankelijkheid en objectiviteit in de selecties. (SELOR - Selectiebureau van de Federale Overheid);
 • Aansturen en ondersteunen van operationele transformaties binnen de Federale Overheid vanuit het functioneren als een expertisecentrum. Deze dienstverlening zal adviserend en projectmatig functioneren;

Op gebied van proces-en organisatietransformatie worden advies en ondersteuning aangeboden rond:

 • Organisatieontwikkeling: nieuwe vormen van werken en samenwerken;
 • Procesbeheer en -optimalisatie: structurele procesverbeteringen (operational excellence/lean management), …;
 • Projectbeheer en PMO;
 • Kwaliteitsbeheer en Klantgerichtheid: Common Assessment Framework (CAF), Service design en ‘citizen relationship management’, klachtenbeheer, …
 • Waarborgen van een beheer van personen en middelen dat tegemoet komt aan de noden van de organisatie en zich situeert binnen de perken van de beschikbare budgetten en dit in samenwerking met de ondersteunende diensten;
 • Sturen, motiveren, evalueren en verzekeren van de ontwikkeling van de medewerkers binnen een gunstig kader met het oog op de verwezenlijking van de voorziene doelstellingen.

*NIDO, het innovatielab van de federale overheid

Tijdelijke resultaatgebieden:

 • Opzetten en vormgeven van het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling. Inkanteling van de bestaande diensten in het nieuwe directoraat-generaal. Opstellen van het takenpakket van het directoraat-generaal Rekrutering en ontwikkeling in functie van het niveau van de aangeboden dienstverlening. Uitwerken van verschillende scenario’s m.b.t. de prioritisering van de aan te bieden dienstverlening;
 • Inkantelen van Empreva binnen het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling;
 • Meewerken aan de codificatie van het statuut;
 • Opzetten van een traject om na te gaan of de inkanteling van Medex een toegevoegde waarde kan opleveren voor de Federale Overheid als geheel;
 • Optimaliseren van een deontologische code en bijkomende garanties - die een gelijke behandeling van elke kandidaat verzekeren - om de onafhankelijkheid en objectiviteit van de selecties te versterken;
 • Meewerken aan de installatie van de klantenstuurgroep en opmaken van een afsprakenkader met de klantenstuurgroep;
 • Meewerken aan het traject inzake het definiëren van principes van relatiebeheer inzake dienstverlening en wisselwerking met klanten en directoraten-generaal; (opstellen van procesbeschrijvingen, opmaken van functiebeschrijvingen, opmaken van Service Level Agreements met klanten).

Meer info

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je terecht bij:

De heer Alfons Boon
Voorzitter van het Directiecomité A.I. FOD BOSA
WTC III, Simon Bolivarlaan 30 – 1000 Brussel
E-mail: alfons.boon@bosa.fgov.be

Voor meer informatie over de selectieprocedure en over het statuut (verloning,…) kan je terecht bij alfons.boon@bosa.fgov.be

Interesse? Solliciteer hier!

Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning