Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Meer re-integratie van langdurig zieke werknemers

Meer re-integratie van langdurig zieke werknemers

De wettelijke regeling voor de re-integratie van langdurig zieke werknemers is twee jaar oud. Idewe zag het aantal aanvragen voor onderzoeken om mensen opnieuw aan het werk te helpen in 2018 met 75% stijgen tegenover 2017.

Idewes externe dienst voerde in die periode 5.935 onderzoeken uit naar hoe men mensen opnieuw aan het werk kan helpen. Vorig jaar lag het aantal aanvragen 75% hoger dan in 2017. Het aantal mensen dat definitief ongeschikt bleek voor hun oude job of voor aangepast werk bij hun oude werkgever, daalde met 10%.

Nieuwe aanpak

Sinds 1 januari 2017 is de aanpak voor de re-integratie van langdurig zieken aangepast. Een werknemer (of zijn behandelende arts) kan nog altijd, vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid, zelf het initiatief nemen om een re-integratietraject op te starten.

Nieuw is dat nu ook de adviserend arts van het ziekenfonds of de werkgever het initiatief kan nemen.  De werkgever kan dit wel pas zodra een werknemer minstens vier maanden aaneensluitend arbeidsongeschikt is, tenzij er een attest is van definitieve ongeschiktheid van de behandelend arts . Vanaf 1 januari 2018 kan dat ook voor medewerkers die van voor 1 januari 2016 afwezig bleven.

Vooral werkgevers nemen meer initiatief

De toename van het aantal aanvragen in 2018 met 75% is vooral te danken aan het initiatief van de werkgevers (van 694 naar 1.884). Het aantal medewerkers dat zelf voor het traject koos, steeg van 1.069 naar 1.150. 

Aangepast werk

5% meer medewerkers dan in 2017 kreeg in 2018 tijdelijk of definitief aangepast werk voorgeschreven. De stijging in deze categorie valt vooral dossiers te beurt die aangevraagd werden door de werknemer; een stijging van 26,9% naar 35,4%. In dossiers die door de werkgever ingeleid werden, is er een toename van 27,8% naar 28,6%.

Definitieve ongeschiktheid

Het aantal mensen dat uiteindelijk een ‘beoordeling D’ kreeg - een definitieve ongeschiktheid om bij hun werkgever hun oude of aangepaste job uit te voeren - daalde met ongeveer 10%. De daling is het duidelijkst in de dossiers die ingeleid werden door de werkgever.

Chronisch verzuim

87,4% van de aanvragen voor een re-integratie gebeurde de voorbije twee jaar voor medewerkers die al meer dan drie maanden afwezig waren.

Hoe langer de afwezigheid duurt, hoe kleiner de werkhervattingskans bij de eigen werkgever is. Bij een ongeschiktheid van meer dan drie maanden is die al met meer dan de helft gedaald. De stijging in 2018 (van 84,6% naar 89,1%) is opnieuw te wijten aan de wetswijziging. Die liet vanaf 1 januari 2018 toe dat ook voor medewerkers die al voor 1 januari 2016 ongeschikt werden, een procedure kan worden opgestart.

Bezoek voorafgaand aan de werkhervatting

De voorbije twee jaar voerde Idewe 50.110 bezoeken voorafgaand aan de werkhervatting uit (24.540 in 2017 en 25.570 in 2018). Die bezoeken maken geen deel uit van de re-integratieprocedure waarop de cijfers hierboven betrekking hebben. Ze gebeuren enkel op vraag van de medewerker. Ze zijn bedoeld om de arbeidsarts in staat te stellen om indien mogelijk een aanpassing van het werk voor te stellen. Dat alles vóór de eigenlijke werkhervatting van een al dan niet aan het gezondheidstoezicht onderworpen werknemer. Het gaat om een bezoek. Het is niet de bedoeling dat er tijdens dat consult een oordeel wordt geveld over de geschiktheid van de medewerker.