Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Werknemers veel te rooskleurig over wettelijke uitkering arbeidsongeschiktheid

Werknemers veel te rooskleurig over wettelijke uitkering arbeidsongeschiktheid

Vlerick-onderzoek toont aan dat maar liefst twee op de drie werknemers de wettelijke uitkering arbeidsongeschiktheid meestal te hoog inschatten. In sommige gevallen ligt de reële uitkering het eerste jaar tot de helft lager dan wat men verwacht.

Ook voor de wettelijke uitkering arbeidsongeschiktheid na een jaar overschat nog steeds 55% van de werknemers het bedrag, zo blijkt uit onderzoek dat Vlerick Business School recent deed in samenwerking met AG Insurance. De onderzoekers focusten op de manier waarop loontrekkenden in de privésector en contractuele ambtenaren het risico op arbeidsongeschiktheid inschatten.

Professor Xavier Baeten peilde de persoonlijke ervaringen en verwachtingen van werknemers over arbeidsongeschiktheid en de rol die zij daarbij zien weggelegd voor de werkgever.

Overschatting

Hoe schatten werknemers de inkomensterugval in bij arbeidsongeschiktheid? De eerste maand betaalt de werkgever doorgaans nog het volledige loon uit. Maar vanaf de tweede maand valt de uitkering van de sociale zekerheid al terug tot 60% van het brutoloon, tenzij het om een arbeidsongeval gaat. Het Vlerick-onderzoek toont aan dat maar liefst tweederde van de werknemers deze uitkering te hoog inschatten. Soms is de reële uitkering het eerste jaar tot de helft minder dan wat men verwacht. Ook voor de uitkeringen na een jaar overschat nog steeds 55% van de werknemers het bedrag.

Maximumuitkering

Vooral dat er een maximumuitkering is, blijkt niet gekend te zijn. Voor het berekenen van de vergoeding wordt immers rekening gehouden met een geplafonneerd maandelijks brutoloon van ongeveer 3.700 euro. Alles erboven wordt niet in rekening gebracht. Op deze manier neemt het inkomensverlies stelselmatig toe naarmate het slachtoffer meer verdient dan 3.700 euro per maand.

Wettelijke uitkering en levensstandaard

Werknemers zijn zich wel degelijk bewust van het risico op arbeidsongeschiktheid, leert de enquête. Niet minder dan 60% van de ondervraagden verwacht in de loop van de carrière ooit geconfronteerd te worden met een periode van arbeidsongeschiktheid. 

Ook over de financiële implicaties van een arbeidsongeschiktheid, zijn de meeste Belgen niet echt optimistisch. Acht op de tien denken dat enkel de wettelijke uitkering niet zou volstaan om de bereikte levensstandaard te garanderen. Een op de drie vreest dan zelfs in financiële problemen te komen. Het gaat dan vooral om werknemers met een salaris onder het plafond van 3.700 euro.

Werknemers kijken naar hun werkgever

Meer dan 90% van de werknemers geven aan dat ze het sterk zouden appreciëren mocht hun werkgever voorzien in een verzekering gewaarborgd inkomen, die de wettelijke uitkering bij arbeidsongeschiktheid aanvult met een maandelijkse rente.

Zowat 55% van de werknemers beschouwt het zelfs als de verantwoordelijkheid van de werkgever om dit aan te bieden. Vooral werknemers met een salaris onder het Belgische gemiddelde waarderen dit soort beroepsgebonden verzekering. Zij vrezen wellicht het meest over onvoldoende financiële reserves te beschikken. 
De interesse onder werknemers is er dus alleszins. Mochten ze de keuze hebben om zelf hun budget extralegale voordelen te verdelen, dan zou 94% een deel reserveren voor een verzekering gewaarborgd inkomen.

Grote vraag, beperkt succes 

Nochtans blijken slechts vier op de tien loontrekkenden in de privésector over een verzekering gewaarborgd inkomen te beschikken. Bij contractueel ambtenaren daalt dit zelfs tot 13%. 

Professor Xavier Baeten stelt vast dat mensen de wettelijke uitkering bij arbeidsongeschiktheid overschatten én dat zij ervan uitgaan dat ze aan levensstandaard zullen inboeten als hen iets overkomt. "Tegelijk weten we dat veel mensen niet over een aanvullende verzekering beschikken." Baeten ziet hier ligt nog veel potentieel voor werkgevers om zich te profileren als een warme werkgever.

Vooral voor hogere functies

Jean-Michel Kupper, managing director AG Employee Benefits/Health Care,
wijst erop dat het in de praktijk nog altijd vooral de hogere functies zijn die over een dekking Gewaarborgd inkomen beschikken. "En dit terwijl het maatschappelijk belang ervan steeds duidelijker wordt. De dekking gewaarborgd inkomen kan onder andere via de bijhorende zorgverlening voor psychische aandoeningen zoals burn-out ook actief bijdragen aan een versneld herstel en terugkeer naar de arbeidsmarkt.”