Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Veel ontslagen wegens medische overmacht ondanks nieuwe regels

Veel ontslagen wegens medische overmacht ondanks nieuwe regels

Sedert 1 januari 2017 zijn nieuwe re-integratieverplichtingen van toepassing voor langdurig zieken. Zowel werknemer, werkgever als ziekenfonds kunnen een re-integratietraject opstarten. Acerta maakte een voorlopige balans en ziet dat veel procedures eindigen met een ontslag wegens medische overmacht.

Vandaag kan een werkgever een traject pas starten als zijn werknemer minstens vier maanden arbeidsongeschikt is als de arbeidsongeschiktheid ten vroegste begonnen is in 2016. Vanaf 1 januari 2018 wijzigt dit. Dan kunnen werkgevers ook een re-integratietraject starten voor een werknemer van wie de arbeidsongeschiktheid al voor 2016 is begonnen.

Werknemers nemen initiatief

Acerta stelde vast dat veel trajecten gestart werden door werknemers. Meer dan de helft zelfs. In iets minder dan de helft van de gevallen, was de werkgever de initiatiefnemer. De ziekenfondsen zijn momenteel nog niet zo actief bezig met de opstart van re-integratietrajecten.

In een zeer groot aandeel van  de opgestarte procedures, eindigt het traject met een ontslag wegens medische overmacht. Dit was zeker niet de bedoeling van de nieuwe regelgeving. 

Nog geen sancties voor weigeraars

Momenteel zijn er geen sancties gedefinieerd, noch voor werkgevers die weigeren actief mee te werken, noch voor werknemers die een goed re-integratievoorstel zonder motivering weigeren. De praktijk bij de RVA leert echter dat werknemers die zonder al te veel motivering weigeren in te gaan op een re-integratievoorstel van hun voormalige werkgever, niet altijd onmiddellijk een werkloosheidsuitkering kunnen verwachten.

Immers, wanneer een werknemer definitief arbeidsongeschikt verklaard werd voor zijn job en een re-integratievoorstel van zijn werkgever weigert, kan de werknemer ontslag wegens medische overmacht verwachten.

Onvrijwillig werkloos

Wanneer het ziekenfonds de werknemer wel nog arbeidsgeschikt acht voor de rest van de arbeidsmarkt, ontvangt de werknemer geen ziekte-uitkering meer en moet hij zich tot de RVA wenden voor een werkloosheidsuitkering. De RVA betaalt echter alleen een uitkering als werknemers onvrijwillig werkloos zijn. En wanneer een werknemer zonder al te veel motivering een re-integratievoorstel weigert, bestaat de kans dat de directeur van het werkloosheidsbureau van oordeel is dat de werknemer vrijwillig werkloos is en wordt een uitkering opgeschort.

BRON: Acerta