Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Uittredeleeftijd op 65 ... binnen 25 jaar

Uittredeleeftijd op 65 ... binnen 25 jaar

Belgen gaan al wat later met pensioen. In 2016 zaten we op 60,3 jaar, maar we evolueren erg traag richting de officiële pensioenleeftijd van 65. Tegen dit tempo duurt het nog 25 jaar, zo waarschuwen Bart Scholiers en Sarah Vansteenkiste van het Steunpunt Werk.

De uittredeleeftijd voor het Vlaamse Gewest bleef de afgelopen 15 jaar gestaag klimmen, zo blijkt uit een studie van Steunpunt Werk (Werk.Focus). In 2015 werd voor het eerst de kaap van de 60 jaar gerond. Voor 2016 kloppen we voorlopig af op 60,3 jaar, zo schrijven Bart Scholiers en Sarah Vansteenkiste. "Vrouwen blijven nog net onder de symbolische grens van 60 jaar, maar afgaande op hun groeivoet, verwachten we dat ook zij gauw deze grens zullen overschrijden."

De voorbije jaren ging de uittredeleeftijd er voor haast elke sector op vooruit, maar er zijn betekenisvolle verschillen tussen sectoren en de snelheid waarmee de uittredeleeftijd toenam. In de quartaire sector gaat de evolutie het snelst.

Sinds 2012 versnelt de stijging van de uittredeleeftijd in Vlaanderen. Drijfkrachten achter deze evolutie zijn:

  • de door de federale regering Di Rupo verstrengde toegangsregels inzake vervroegd pensioen;
  • de verstrengde voorwaarden in de uittredestelsels TBSVP (terbeschikkingstelling voorafgaand aan het pensioen) en
  • verstrengde voorwaarden voor SWT (werkloosheid met bedrijfstoeslag).

Kloof met officiële pensioenleeftijd

Een verdere versnelling van het groeitempo in de uittredeleeftijd is cruciaal. Anno 2016 gaapt er immers nog een behoorlijke kloof tussen de officiële pensioenleeftijd van 65 jaar en de gemiddelde feitelijke uittredeleeftijd van 60,3 jaar. Tegen het huidige groeitempo stijgt de gemiddelde uittredeleeftijd om de tien jaar met zowat twee jaren en komen we pas binnen een kwarteeuw in de buurt van de 65 jaar. De nood aan langere loopbanen en een latere uittrede is echter urgenter.

De vraag stelt zich of de verstrenging van de voorwaarden na 2016 voor het vervroegd pensioen en het SWT-stelsel, beslist door de regering Michel I, zal volstaan voor de noodzakelijke groeiversnelling van de uittredeleeftijd in de volgende jaren.

Scholarisatie en robotisering

Enerzijds maken evoluties op vlak van scholarisatie en robotisering het aannemelijker dat mensen langer kunnen werken. De gezondheid van hogeropgeleiden is gemiddeld gesproken beter dan deze van lageropgeleiden. Zowel de gezondheid van de Vlaamse 50+'er als de werkbaarheid van zijn werk zouden kunnen verbeteren. Het aandeel hogeropgeleiden in de Vlaamse bevolking stijgt immers. En misschien vermindert het aandeel belastende taken door de inzet van cobots.

Werkbaarheid

Maar er kunnen ook nevenwerkingen optreden van het gewijzigde beleid, zoals een hogere uitstroom uit werk richting arbeidsongeschiktheid en invaliditeit. Dat kan de verwachte positieve impact op de uittredeleeftijd drukken.

De werkbaarheid van jobs blijft een belangrijke component in het langer werken verhaal. Initiatieven die inspelen op het stimuleren van werkbaar en zinvol werk blijven cruciaal, zodat langer (kunnen en willen) doorwerken beter mogelijk wordt.