Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Naar 125 uur Vlaams opleidingsverlof

Naar 125 uur Vlaams opleidingsverlof

De Vlaamse sociale partners zijn tevreden dat de Vlaamse Regering het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) volgt om iedere werknemer recht te geven op 125 uur Vlaams opleidingsverlof (VOV) per jaar. Toch formuleren zij in een nieuw advies nog een aantal fundamentele opmerkingen. 

Interne opleidingen en werkplekleren met een interne begeleider moeten ook in aanmerking komen voor VOV.

Voor niet-erkende opleidingen in het kader van loopbaanbegeleiding kan geen VOV worden toegekend, vindt de SERV. Opdat alle elementen van VOV gedragen zouden zijn door werkgevers, werknemers en de Vlaamse Regering is verder tripartite-overleg cruciaal.

Proportioneel recht

Het Vlaams opleidingsverlof vervangt het systeem van betaald educatief verlof. Dit VOV wordt een jaarlijks proportioneel recht: alle (minstens halftijds tewerkgestelde) werknemers hebben op jaarbasis recht op maximaal 125 uren. De SERV vindt deze hervorming positief. Het zal de eenvoud en transparantie ten goede komen en de drempel verlagen om opleidingsverlof op te nemen.

Geen VOV voor interne opleiding 

In het voorstel van de Vlaamse Regering komen interne opleidingen in de toekomst niet meer in aanmerking voor VOV, tenzij een externe organisatie deze opleiding begeleidt. De SERV is het daar niet mee eens. Als een opleiding in het bedrijf wordt georganiseerd, kan dit net bepaalde groepen die minder deelnemen aan zulke activiteiten over de streep trekken. De SERV wijst naar bijvoorbeeld kortgeschoolden of oudere werknemers. De SERV stelt dus dat een werkgever wel zelf facilitator of aanbieder kan zijn van een cursus, maar onder strikte voorwaarden. Zo mogen deze interne opleidingen niet bedrijfsspecifiek zijn. Dit betekent dat de aangeleerde competenties en vaardigheden kunnen worden overgedragen naar een andere job, denk aan een taalopleiding. Ook moet de werknemer het initiatief nemen om de opleiding te volgen en het opleidingsverlof aan te vragen.

Werkplekleren

Ook werkplekleren met een interne begeleider komt in het voorstel van de Vlaamse Regering niet meer in aanmerking. Dit gaat in tegen de huidige situatie in bepaalde sectoren. De SERV vindt het dan ook beter om werkplekleren met een interne begeleider wel toe te staan, maar eveneens onder strikte voorwaarden.

VOV na loopbaanbegeleiding 

De SERV staat niet achter de beleidskeuze om VOV ook toe te staan voor opleidingen in het kader van loopbaanbegeleiding. Deze opleidingen moeten namelijk niet aan alle erkenningsvoorwaarden voldoen. Bovendien komt de gevolgde procedure de transparantie van het systeem niet ten goede en kan de privacy van de werknemer onvoldoende worden gegarandeerd.